Русский|English
feedback

Prospective Moscow Metro map

  • lines
  • stations
Sokolnicheskaya Zamoskvoretskaya Arbatsko-Pokrovskaya Arbatsko-Pokrovskaya Arbatsko-Pokrovskaya Arbatsko-Pokrovskaya Arbatsko-Pokrovskaya Arbatsko-Pokrovskaya Arbatsko-Pokrovskaya Arbatsko-Pokrovskaya Arbatsko-Pokrovskaya Arbatsko-Pokrovskaya Arbatsko-Pokrovskaya Arbatsko-Pokrovskaya Arbatsko-Pokrovskaya Arbatsko-Pokrovskaya Filyovskaya Filyovskaya Filyovskaya Filyovskaya Filyovskaya Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Koltsevaya (Circle Line) Kaluzhsko-Rizhskaya Kaluzhsko-Rizhskaya Kaluzhsko-Rizhskaya Kaluzhsko-Rizhskaya Kaluzhsko-Rizhskaya Kaluzhsko-Rizhskaya Kaluzhsko-Rizhskaya Kaluzhsko-Rizhskaya Kaluzhsko-Rizhskaya Kaluzhsko-Rizhskaya Kaluzhsko-Rizhskaya Kaluzhsko-Rizhskaya Kaluzhsko-Rizhskaya Tagansko-Krasnopresnenskaya Tagansko-Krasnopresnenskaya Tagansko-Krasnopresnenskaya Tagansko-Krasnopresnenskaya Tagansko-Krasnopresnenskaya Tagansko-Krasnopresnenskaya Tagansko-Krasnopresnenskaya Tagansko-Krasnopresnenskaya Tagansko-Krasnopresnenskaya Tagansko-Krasnopresnenskaya Tagansko-Krasnopresnenskaya Tagansko-Krasnopresnenskaya Tagansko-Krasnopresnenskaya Tagansko-Krasnopresnenskaya Tagansko-Krasnopresnenskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Kalininskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Serpuhovsko-Timiryazevskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Lyublinsko-Dmitrovskaya Kakhovskaya Butovskaya Butovskaya Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit Third Interchange Circuit